header1.jpgheader2.jpgheader3.jpgheader4.jpgheader5.jpgheader6.jpgheader7.jpgheader8.jpg

Lezárult a Phralipe Korláti Tagszervezet TÁMOP programja!

"Egymásért" képzési és foglalkoztatási program Korlát településen TAMOP-1.4.1-07/1-2008-0013

1. Alapadatok

 • Megvalósító: Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete Korláti Tagszervezet
 • Helyszín: Korlát
 • Időtartam: 2008.09.01-2010.04.30.
 • Résztvevők száma: 21 fő
 • Összes költség: 29 964 600 Ft
 • Támogatás mértéke: 29 964 600 Ft
 • Támogató: Európai Unió és a Magyar Köztársaság TAMOP-1.4.1-07/1

 

2. A térség

A Cserehát aprófalvas térsége az ország legelmaradottabb területei közé tartozik, ezen belül a projektben szereplő település azok közé, ahol minden probléma koncentráltan van jelen. Az Encsi Kistérség tipikusan aprófalvas település-szerkezetű. A térséget alkotó 55 településből 36 lakossága 500 főnél kisebb. A kistérséget mezőgazdasági művelésre alkalmas területek jellemzik, ugyanakkor a lakosság jelentős része a gazdasági átalakulás előtt az ipari szektorban dolgozott. A mezőgazdasági szövetkezetek jelentős része is megszűnt, a korábbi szövetkezeti földek magántulajdonba kerültek, a szövetkezeti munkahelyek megszűntek.

Az Encsi Kistérség lakosainak száma valamivel több, mint 36 ezer fő, közülük gazdaságilag aktív lakosok száma 8.558 fő, vagyis a teljes lakosság 23%-a rendelkezik hivatalos munkaviszonnyal. (országos átlag: 39%.) A Kistérségben a munkanélküliségi ráta 33,8, a megyei munkaügyi központ adatai szerint a regisztrált munkanélküliek 80%-a tartósan munkanélküli. A regisztrált munkanélküliek 10,3%-a nem végezte el a 8 osztályt, 35,9%-ának az alapfokú a legmagasabb iskolai végzettsége. Becslések szerint mintegy 20 ezer fő azok száma, akik teljesen kiszorultak a munkaerőpiacról, vagyis a munkaügyi szervezetekkel nem tartják a kapcsolatot, a regisztrációban sem szerepelnek. A munkanélküliségi problémák kezelésével a helyi önkormányzatokon kívül a Regionális Munkaügyi Központ kirendeltsége és - alapcéljaival megegyezően – a Phralipe Korláti Tagszervezet foglalkozik.

A szélsőségesen magas munkanélküliség enyhítésében a térség jelen állapotában külső befektetői tőkére alig számíthat. A helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítése a helyi piaci szükségleteket kielégítő szolgáltatásokból és a külső piaci igényekre épülő, a környezet értékeit kiaknázó erdészeti-faipari, kézműipari tevékenységek fejlesztésétől várható. Az aprófalvas jellegből adódóan azonban csakis kisméretű, jelentős részben önfoglalkoztató vállalkozásokra számíthatunk. A munkaerőnek tehát hosszú távon számolnia kell azzal, hogy a hagyományos alkalmazotti viszony helyett a munkahely kialakításában önállósulnia kell, saját magának kell a foglalkoztatási lehetőségeket megteremtenie. Erre a térség lakossága nincs felkészülve.

3. A projekt megvalósítója

A Phralipe Korláti Tagszervezet 1997-ben alakult a helyi cigányság jogainak és érdekeinek védelmére, identitástudatuk, kulturális életük, önazonosságuk megőrzése céljából. A szervezet feladata, hogy munkahellyel és különböző programokkal hozzájáruljon a roma társadalom felzárkóztatásához, a halmozottan hátrányos helyzetű roma és nem roma lakosság integrációjának támogatásához. Feladatuk továbbá az esélyegyelőség megteremtése, a munkaerő-piaci és az oktatási helyzet javítása.

A szervezet a kisebbségi érdekképviselet mellett a helyi lakosság (nem csak romák) megélhetésének javításán is dolgozik különböző foglalkoztatási programok biztosításával. A kulturális törekvések mellett fontos célkitűzés a családok gazdasági és társadalmi integrációja, megfelelő szintű életük elősegítése, ezáltal kulturális életük ösztönzése, valamint megélhetési helyzetük javítása.A megalakulás után többségében megélhetési programok kerültek megszervezése:

 • 1999-ben az Autonómia Alapítvány segítségével 50 család részére konyhakerti gazdálkodói programot indított az Egyesület.
 • 2000-ben szintén az Autonómia Alapítvány támogatásával kertészeti programot szervezett, melynek keretében 17 hátrányos helyzetű család termesztett több hektár területen élelmiszernövényeket (babot, burgonyát, stb.). A saját élelmiszer előállításán felül az eladott terményekből jelentős bevételre tettek szert a családok. A 2000-ben, Budapesten megtartott OMÉK-en (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás) a megtermelt áruval bemutatkozott a program.
 • 2001-ben folytatódott a termelés, melynek keretében a résztvevő családok már őstermelőként végezték tevékenységüket a felparcellázott területeken. A program keretében már 2000 őszén 0,5 ha-os szedres-málnás telepítése is megtörtént. Művelésében 5 család vett részt.
 • 2000-2001-ben a Magyarországi Cigányok Közalapítvány segítségével megélhetési program indult, melynek keretében csirkenevelés és gyümölcsfa telepítés folyt.
 • 2001-ben az Autonómia Alapítvány Roma Munkaerő-piaci Képzési Programjának támogatásával 10 fő motorfűrész kezelői tanfolyamon vett részt. A hallgatók mindegyike sikeresen elvégezte az OKJ-s képzést.
 • A program folytatásaként Roma Kisüzemi Program indult, melynek keretében erdészeti munkák beindítása történt meg (gépbeszerzés és eszközvásárlás is történt).
 • 2002-től a létrehozott Fejlesztési Társulás részeként az Encsi Kistérségben három településen zajló erdészeti programban vesz részt az egyesület, melyben nehézgépkezelői, fakitermelői és virágkötői tanfolyamok indultak.
 • 2004-ben az Autonómia Alapítvány támogatta a fakitermelési programot egy aprítógép megvásárlásával.
 • 2004-ben a SOROS Alapítvány is támogatta a Phralipe Korláti Tagszervezetét. Szintén az erdészeti program kapott segítséget egy szállító pótkocsi, valamint a munkák biztonságos és szakszerű elvégzéséhez szükséges eszközök vásárlásával. A támogatás 3 családnak biztosított megélhetést.
 • Az Egyesület 2007. áprilisától a HEFOP 1.3.1-es program keretében virágkötészeti foglalkoztatást valósított meg 6 fő részvételével.
 • Jelenleg is a helyi erdészettel együttműködve 9 fő foglalkoztatását végzi a szervezet ún. kiskönyves foglalkoztatás keretében.

4. Célkitűzések és elvárások az induláskor

Általános célként a tartós munkanélküliek és rendszeres szociális segélyből élő, döntően roma családok társadalmi és gazdasági integrációjának elősegítését tűztük ki. A célt a saját foglalkoztatási- és lakáshelyzetükön javító képességeik, a lakóhelyük és önmaguk iránti igényességük fejlesztésével, a térség fenntartható fejlődését is erősítő önsegítő kezdeményezéseik generálásával, működési feltételeinek megteremtésével kívántuk elérni.A projekt keretében megszerzett szabadföldi és dísznövénytermesztő képesítéssel a résztvevők megtanulhatták, hogyan kell növényeket termeszteni, virágágyakat tervezni, beültetni és gondozni. Ennek tükrében– ezzel a tudással munkát kaphatnak az önkormányzatnál, vagy erre a célra szerveződő közösségi vállalkozásnál– de ha nem, akkor is azt otthon a kiskertben kamatoztathatják.

5. A projekt megvalósítása

5/1 A résztvevők

Összesen 21 fő vett részt a projektben, az alábbi megosztásban:

megoszlás
Életkor
18-25 év 3
26-40 év 8
40-55 év 9
55 év felett 1
Iskolai végzettség
8 általános alatt 0
8 általános 14
Szakmunkás 7
érettségi 0
Nem
21
férfi 0
Családi állapot
Házas 15
Elvált 6
Gyermekét egyedül nevelő 6
Munkaerő piaci státusz (belépés előtti)
Munkanélküli 21
Foglalkoztatott 0
Település
Korlát 14
Fony 2
Boldogkőújfalu 5
Kisebbséghez tartozónak vallja magát
Roma 21
Egyéb 0

5/2 Az elvégzett tevékenységek

 1. Projektmenedzsment és PR: a projekt végrehajtását a projektgazda szervezet vezetősége, mint döntéshozó szerv mellett 2 fős projektmenedzsment és 5 fő szakmai csoport irányította. A megvalósítás során három alkalommal rendeztünk rendezvényt, és ugyancsak 3 alkalommal jelent meg a projektről híradás a megyei lapban, 17 alkalommal az Interneten. A projektről zárókiadvány készült.
 2. A célcsoport toborzása, kiválasztása: a projekt célkitűzéseit, módszereit és a csatlakozás feltételeit bemutató 1 oldalas szóróanyagot szerkesztettünk A projektet minden településen egy-egy délután alkalmával a település közösségi házában ismertettük. Toborzásunk eredményeképpen programunkra összesen 31 fő jelentkezett. Közülük a mentor által elkészített egyéni interjúk után összesen 21 fő bizonyult a projektben való részvételre alkalmasnak. Ebből a létszámból választottuk ki a legmegfelelőbbnek tartott 15 főt.A képzésben való sikeres és hatékony részvételt és a foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások is jelentős hangsúlyt kaptak a programban.
 3. Képzés: az 500 órás képzés elméleti és gyakorlati képzési részből állt, ami tartalmazta az alapanyagok, az eszközök és a technológia megismertetését, szakmai alapműveltséget, általános és speciális szaktudást nyújtott a szakma műveléséhez.A tanulást a képző intézmény által összeállított oktatási anyagok segítették. Az oktatók a csoport munkájával elégedettek voltak. A vizsga szóbeli, írásbeli és gyakorlati részből állt. A vizsgabizottság értékelése alapján mindenki megfelelt, a hallgatók OKJ-s bizonyítványt kaptak.Az eredetileg tervezett 15 fő helyett a bevontak száma 21 főre módosult.
 4. Foglalkoztatás: a program keretében összesen 9 fő 6 hónapos foglalkoztatása történt. A munkavégzésnél figyelembe vettük a foglalkoztatottak családi helyzetét, így a rugalmas munkaidő is biztosítva volt.

6. Eredmények és tapasztalatok

A projekt foglalkoztatási része 2010. január 31-én lezárult.

 • 21 fő szerzett OKJ-s szakképesítést
 • 9 fő 6 hónapos foglalkoztatása valósult meg
 • 21 család számára nyújtottunk közvetlen szociális szolgáltatást
 • 50 család került közvetett kapcsolatba a projekttel

A projekt összes költségvetése 29.646.212 Ft (nettó) Ft volt, amiből a

 • foglalkoztatási költség: 8,715,552 Ft (29,4 %)
 • célcsoport számára egyéb támogatás: 2.599.260 Ft (8,77 %)
 • projekt megvalósításához szolgáltatás: 9,068,750 (30,59%)
 • Előkészítés+menedzsment+szakmai megvalósítás: 240.000 + 3.548.750 + 3.862.900 = 7.651.750 (0,81 +11,97+ 13.03%)
 • 1 foglalkoztatottra jutó költség: 2,695,110 Ft

A megvalósítás fő tapasztalatai:

 • A célcsoport foglalkoztatása komoly helyi vezetői – napi irányító, ellenőrző - munkát igényel. Csak akkor működik a rendszer, ha a vezetés szívügyének érzi a célok elérését, az ahhoz szükséges feladatok folyamatos, mindennapi elvégzését, valamint biztosított a munkát mindennap kiadó, ellenőrző munkavezető személye.
 • A tevékenység a csereháti körülmények között az önkormányzatoktól függetlenül nem végezhető, de az önkormányzatokkal való kapcsolat nem volt teljes körű.
 • Bár a foglalkoztatás fajlagos költségei magasabbak, mintha közmunkáról lenne szó, a helyi közösség javát szolgáló eredmények is nagyobbak, valamint a visszajelzések alapján a dolgozók is többre értékelték a számukra képzést, személyes törődést és a folytatás lehetőségét kínáló megoldást.

7. A projekt folytatása

A projekt teljes egészében illeszkedik a Cserehát fejlesztési irányvonalaihoz, a csereháti közösségi vállalkozás koncepciójába. A szociális gazdaság részeként közösségi tulajdonban lévő non-profit vállalkozási tevékenységek önfenntartóvá tehető körét kívánjuk kialakítani. A közösségi vállalkozás terveink szerint 50-70 főnek adhat munkát a Csereháton a tájfenntartó gazdálkodás, a turizmus és a kézművesség területén. A projektben résztvevők közül saját magukon áll vagy bukik a továbblépés, a fejlődés lehetősége. Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete Korláti Tagszervezet 3886 Korlát Kossuth út 3Tel/fax: 06-46-308-136Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

© Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség